S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre prevádzkovateľa Peter Dršman PEMID potvrdenie o registrácii informačného systému osobných údajov. Pre e-shop www.pemid.sk je pridelené registračné číslo 201414200.

 

 

Flag Counter


VOP a Reklamačný poriadok » Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

 

Nakupovanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.pemid.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. Prevádzkovateľom internetového obchodu je Miroslava Dršmanová  PEMID, Stošice 913, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 46563849,DIČ: 1048827967, IČ DPH: SK1048827967

Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.pemid.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavretá na ďiaľku.

2. Pri každej objednávke musí každá fyzická a právnicka osoba podnikaťeľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru - meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba do 24 hod. od odoslania elektronickej objednávky prostredníctvom e-shopu www.pemid.sk.

Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou e-mailom. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

5. V prípade stornovania objednávky po lehote 24 hod. bude predajca kupujúcemu účtovať storno poplatok vo výške 45% z nákupnej ceny tovaru.

Poskytovanie informácií

Dodávateľ poskytuje spotrebiteľovi informácie o ponúkanom tovare na vyžiadanie telefonicky alebo e-mailom v čase od 8:00 do 20:00 hod. každý deň.

 

Dodacie lehoty

Objednaný tovar zasielame obvykle do 15 dní od dátumu zaevidovania objednávky.  Pri platbe prevodom na účet predajcu  bude tovar vyexpedovaný po pripísaní platby na účet predajcu v prípade, že je tovar skladom.

Tovar ktorý je skladom odosielame hneď na druhý deň po potvrdení objednávky (platí v prípade dobierky).

Ak je tovar momentálne vypredaný, môže sa táto lehota o nejaký čas predĺžiť a zákazník bude o tejto skutočnosti oboznámený.

 

Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho v čase objednávky a je uvedená vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien jednotlivých produktov v závislosti od zmeny cenníka dodávateľa.

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho resp. na faktúru so splatnosťou max.14.dní po vzájomnej dohode.

UPOZORNENIE

V prípade platby na faktúru je tovar vo vlastníctve predajcu do času kedy bude suma tovaru uhradená na účet predajcu. Predajca môže po uplynutí splatnosti faktúry požadovať od kupujúceho zaslaný tovar späť. Tovar musí byť v originálnom obale, nepoužívaný a s originálnymi visačkami.

V prípade neuhradenia platby na faktúru v dohodnutom termíne splatnosti bude predávajúci zákazníkovi účtovať 1% z neuhradenej platby za každý deň omeškania a to až do dňa kedy bude dlžná suma pripísaná na účet predávajúceho.

 

4. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

5. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie.

Spôsob dodania:

Doručenie kuriérom Slovenske pošty - 6,90€.

Dodanie v okrese Liptovský Mikuláš - 3,50€.

Ponúkame aj možnosť objednania tovaru s dodaním spravidla do 30dní  (malé objednávky) za cenu poštovného 4,50 €. Dlhšia dodacia doba je stanovená z dôvodu zaradenia objednávky do odberu od výrobcu. Pri tomto výbere poštovného je však možnosť platby len vopred na účet.

Dodanie vrámci EU je možné len pri úhrade tovaru vopred na účet -

Cena poštovného - 12€ vrátane DPH.

 

Shipping within EU insured Slovak Post incl. packaging costs from 20.00€.

(Dodanie vrámci EU 12,00€ ).

For this option we can only accept payment in advance on account.

Pri tejto možnosti akceptujeme len platbu vopred na účet.

Neručíme však za oneskorenie dodávky spôsobené prepravnou spoločnosťou.

Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Neprevzatie zásielky

V prípade neprevzatia zásielky na dobierku, budeme postupovať rovnako ako keby si zákazník neprevzal tovar ktorého kúpu zazmluvnil papierovou zmluvou. Tým že došlo k uskutočneniu objednávky, došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. A teda zákazník je povinný tovar prevziať a zaplatiť.

Zákon neumožňuje objednaný tovar neprevziať. Neprevzatím tovaru sa právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu nedá uplatniť.

V prípade neprevzatia dobierky, vás vyzveme, aby ste si na svoje náklady prišli prevziať tovar nakoľko tento ste povinní si prevziať podľa kúpnej zmluvy. V prípade ak si tovar neprevezmete v náhradnej lehote, podáme žalobu na miestne a vecne príslušný súd.

V prípade ak si zákazník nepreberie tovar v náhradnom termíne, v lehote do 30 dni od výzvy na prevzatie tovaru, zložíme ho do úschovy príslušného súdu (inštitút súdnej úschovy). Odo dňa kedy takýto tovar dáme do súdnej úschovy, bude sa tovar podľa zákona považovať za prevzatý zákazníkom.

Na základe uvedeného budeme môcť na zákazníka podať žalobu, teda návrh na vydanie platobného rozkazu, nakoľko zásielka bude považovaná po odovzdaní do súdnej úschovy za doručenú. Súd vydá platobný rozkaz a právoplatný exekučný titul.

Odstúpenie od zmluvy

1. Pri veľkoobchodnom predaji je spotrebiteľ  oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

V prípade, že spotrebiteľ nesplní povinnosť uvedenú v článku Odstúpenie od zmluvy,  týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Zákazník má právo vrátiť objednaný tovar do 14 dní. Zákazník je povinný kontaktovať predávajúceho hneď pred odoslaním a to telefonicky alebo e-mailom. Ak tak neurobí predávajúci tovar neprevezme od dopravcu a tovar mu bude vrátený späť. Tovar nesmie byť nosený musí byť v originálnom balení a s visačkami. Ak nebude takto tovar vrátený predávajúci tento tovar odošle späť zákazníkovi a bude si účtovať náklady na zaslanie tovaru späť. Pri viackusovej objednávke jedného druhu tovaru odporúčame objednať vzorku. Ak zákazník o vzorku nepožiada a tovar mu nebude vyhovovať predajca tovar nemusí prevziať späť. Pri predaji tovaru ďalšiemu obchodníkovi kde je tovar  zakúpený na ďalší predaj je potrebné o vzorku požiadať. Ak tak obchodník neurobí právo na vrátenie tovaru do 14 dní pre tohto obchodníka neplatí. Toto právo si môže uplatniť len v prípade, že doručený tovar je poškodený. Poškodený kus na základe stanoviska výrobcu bude následne vymenený.

Ak spotrebiteľ využije vrátenie tovaru do 14 dni a splní všetky podmienky predajcu bude mu na účet poukázaná platba za objednaný tovar max. do 15 dní. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena dobierky keďže zákazník má možnosť výberu viacerých možnosti platieb.

 

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

    1. Ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

    2. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

    3. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

 

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

  1. produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

  2. zmenila sa cena dodávateľa produktu

  3. vystavená cena produktu bola chybná

 

Záruka a servis

1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

  1. Záverečné ustanovenia

 

1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3. Kupujúci súhlasí, že všetky súdne náležitosti budú prejednávané v mieste sídla Okresného súdu Liptovský Mikuláš.

4. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Ochrana osobných údajov
Všeobecné podmienky ochrany osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou poskytne predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou poskytne predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Moje konto.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 14 ods. 2 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho po udelení jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach a že bude dodržiavať zásady spracúvania osobných údajov definovaných v § 6 až § 13 ZnOOÚ.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami.“ pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu jasným, zrozumiteľným, ľahko dostupným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou.
Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
Zásady ochrany osobných údajov
Pre potreby týchto Zásad sa rozumie Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.
Peter Dršman PEMID ako Prevádzkovateľ e-shopu www.pemid.sk a zároveň ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Dotknutej osoby súvisiacich so spracovaním jej Osobných údajov.
Dotknutá osoba je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.
Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZnOOÚ“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")
Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:
plnenia zmluvy uzavretej s Dotknutou osobou, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:
osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
na účely odoslania zásielky prostredníctvom poštového doručovateľa,
dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.);
oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa;
Pokiaľ Dotknutá osoba neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a/alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.
Dotknutá osoba je povinná Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedná Dotknutá osoba. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.
Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Dotknutej osoby tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, vybavovanie reklamácií.
Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.
O Osobných údajoch Dotknutej osoby vedie Prevádzkovateľ záznamy po obdobie nie dlhšie ako je potrebné pre účel, na ktorý ich Prevádzkovateľ získal.
V prípade záujmu o poskytnutie informácie o konkrétnej dobe uchovávania osobných údajov vás, ako Dotknutej osoby, máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom e-mailovej správy odoslanej na adresu poverenej osoby: info@pemid.sk.
Dotknutá osoba má v súvislosti s ochranou Osobných údajov právo na prístup k údajom (článok 15 Nariadenia), právo na opravu poskytnutých údajov (článok 16 Nariadenia), právo na vymazanie (článok 17 Nariadenia), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 Nariadenia), právo na prenosnosť údajov (článok 20 Nariadenia), právo namietať proti spracovaniu osobných údajov (článok 21 Nariadenia) a právo napadnúť rozhodnutie Prevádzkovateľa založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov Dotknutej osoby, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu stanovisko Dotknutej osoby a žiadať od Prevádzkovateľa preskúmanie takéhoto rozhodnutia s ľudských zásahom (článok 22 Nariadenia). Na výkon týchto práv sa vzťahujú niektoré výnimky a preto ich nebude možné uplatniť vo všetkých situáciách.
Dotknutá osoba má tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk). Prehľad dozorných orgánov v rámci EÚ je dostupný na http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.
V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby súhlas so spracúvaním, môže ho táto osoba kedykoľvek odvolať, pričom je oprávnená použiť taký istý spôsob, akým jej bol súhlas udelený.
Zásady ochrany osobných údajov vypracoval Prevádzkovateľ z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré Prevádzkovateľ dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.

ZGQ5N